Regulamin konkursu

Udział w konkursie organizowanym przez KoRo Handels GmbH, zwanym dalej operatorem lub organizatorem, jest bezpłatny i podlega wyłącznie niniejszym warunkom uczestnictwa. Fundatorem nagród jest KoRo Handels GmbH.

Przebieg konkursu

Konkurs rozpocznie się w dniu 12.11.2021 r. o godz. 12:00 i zakończy się w dniu 18.11.2021 r. o godz. 20:00. 

Uczestnictwo

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,

b) ukończyła 16 rok życia.

c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) posiada konto (profil) w serwisie Instagram i obserwuje konto koro_poland,

e) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnictwo jest możliwe tylko w określonym wcześniej okresie. Zapisy otrzymane po terminie zamknięcia konkursu nie będą brane pod uwagę.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. 

5. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych.

6. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na opisaniu najśmieszniejszej historii jaka mu się przydarzyła.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie, 

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram; 

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców 

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3-osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, których historie w ocenie Komisji Konkursu będą najśmieszniejsze i najciekawsze.

3. Zwycięzcom Konkursu zostanie przyznana jedna z poniższych nagród:

- Klasyczny kalendarz adwentowy KoRo 2021 o wartości 180 zł

- Wegański kalendarz adwentowy KoRo 2021 o wartości 180 zł

4. Zwycięzca ma prawo do wyboru jednej z wyżej wspomnianych nagród. 

5. Fundatorem nagród jest Organizator.

6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 19.11.2021

7. Zwycięzcy konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o wygranej poprzez wiadomość prywatną.

8. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odebraniem nagrody ponosi Zwycięzca. 

Zakończenie konkursu

Organizator zastrzega sobie wyraźnie prawo do przerwania konkursu bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn, które zakłócają lub uniemożliwiają sprawny przebieg konkursu.

Ochrona danych osobowych

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy podać dane osobowe. Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, są prawdziwe i prawidłowe.

2. Organizator podkreśla, że wszelkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane bez jego zgody.

3. W przypadku wygranej, zwycięzca wyraża zgodę na publikację nazwy swojego profilu na Instagramie na profilu Organizatora. 

4. Uczestnik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Odwołanie musi zostać przesłane w formie pisemnej na dane kontaktowe Organizatora podane na stronie internetowej Organizatora w części "Stopka redakcyjna" KoRo Handels GmbH. Zgromadzone i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu odwołania zgody.

Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs ____________ na adres  e-mail lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram, ani z nim związany. 

2. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

 

Życzymy powodzenia!